Kammarrätten om skatteflyktslagens tillämplighet i Perumål

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 7 januari 2011 dom i mål 536-10. Pga. inkomstskattelagens regler om underprisöverlåtelser samt skatteavtalet med Peru kunde vinster från ett svenskt fåmansbolag slussas via ett peruanskt holdingbolag och vidare till de svenska delägarna utan att delägarna beskattades i Sverige. Delägarna beskattades istället för de utskiftade medlen i Peru där skattesatsen uppgick till 4,1 procent. Frågan i målet var om ett förfarande stred mot skatteflyktslagen.

Vid försäljning av s.k. kvalificerade andelar i ett aktiebolag ska eventuell kapitalvinst beskattas enligt inkomstskattelagens regler för fåmansföretag vilket innebär att vinsten till viss del kan beskattas i inkomstslaget tjänst. Särskilda regler i 23 kap. och 53 kap. IL möjliggör dock försäljningar till underpris utan omedelbar beskattning.

Kammarrätten gjorde bedömningen att den skatteförmån som den svenska delägaren erhållit genom att betala peruansk skatt istället för svensk skatt var väsentlig, att delägaren medverkat i förfarandet och att skatteförmånen utgjorde det övervägande skälet för transaktionen. De tre första rekvisiten i skatteflyktslagen ansågs därmed uppfyllda. Vidare ansågs delägaren ha åstadkommit skatteförmånen genom att utnyttja reglerna om underprisöverlåtelser för att slussa vinster till det peruanska holdingbolaget, samt det då gällande skatteavtalet mellan Sverige och Peru, enligt vilket Sverige måste undanta kapitalvinster från beskattning då en svensk avyttrar aktier i ett peruanskt bolag.

Kammarrätten menade att förfarandet inte stred mot syftet med de interna svenska skatteregler som hade kringgåtts. Vad gäller skatteavtalet ansåg Kammarrätten att varken avtalets allmänna utformning, avtalstexten i sig eller vad som framkommit om den gemensamma partsavsikten gav grund för att tolka syftet med avtalet så att det skulle finnas en gemensam partsvilja att förhindra skatteflykt. Skatteflyktslagens fjärde rekvisit ansågs därför inte uppfyllt, varför någon beskattning i Sverige av den svenska delägaren inte kan ske.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57