Skatteverket om avdragsrätt för moms på förvärv i samband med aktieförsäljning

Skatteverket anger i en styrsignal att ett moderbolags försäljning av aktier i ett dotterbolag till vilket s.k. koncerngemensamma tjänster tillhandahållits inte kan likställas med verksamhetsöverlåtelse.

Försäljningen utgör i stället en ekonomisk verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för moms och som är undantagen från momsplikt. Vid avgörandet av om avdragsrätt föreligger för ingående moms på tjänster som förvärvats i samband med en försäljning av aktier i ett dotterbolag anser Skatteverket att det som ett första steg ska bedömas om det finns ett direkt och omedelbart samband mellan förvärven och försäljningen av aktierna. Det är först för det fall ett sådant samband saknas som det i ett andra steg ska prövas om kostnaderna för förvärven ingår i de allmänna omkostnaderna för den skattskyldiges samlade ekonomiska verksamhet.

Ett moderbolag som är skattskyldigt till moms har inte rätt till avdrag för ingående moms som belöper på tjänster som har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av dotterbolagsaktier. Skatteverket anser att samtliga tjänster som objektivt sett förvärvas för att genomföra en försäljning av aktier i ett dotterbolag har ett direkt och omedelbart samband med den momsfria aktieförsäljningen. Kostnader för tjänster som förvärvas i samband med en försäljning av aktier i ett dotterbolag kan enligt Skatteverkets uppfattning endast utgöra allmänna omkostnader i den mån tjänsterna inte förvärvas för att genomföra en försäljning av aktierna.

Eftersom en försäljning av dotterbolagsaktier utgör en ekonomisk verksamhet som är momsfri bedriver den som i övrigt är skattskyldig till moms s.k. blandad verksamhet. Avdrag för ingående moms som belöper på allmänna omkostnader kan då enligt Skatteverkets mening endast medges i förhållande till den del av den skattskyldiges verksamhet som är momspliktig. Den ingående momsen ska fördelas efter skälig grund. Skatteverket anser att aktieförsäljningen inte kan anses utgöra en sådan bitransaktion som ska bortses från vid beräkningen av den avdragsgilla delen.

Kommentar

Det kan bara konstateras att rättsläget är fortsatt oklart ifråga om avdragsrätten för ingående moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier. Styrsignalen synes i huvudsak innebära att Skatteverket anser att möjligheterna till avdragsrätt för moms på förvärv i samband med försäljning av dotterbolagsaktier i en ekonomisk verksamhet är mycket begränsade och att avdragsrätten för moms hänförlig till allmänna omkostnader begränsas efter skälig grund i de fall ett aktivt moderbolag har avyttrat dotterbolagsaktier.

Skatteverket inställning avseende verksamhetsöverlåtelse innebär enligt vår mening ett avsteg från EU-domstolens uttalande i mål C-29/08 AB SKF där domstolen anger att tillämningsområdet avseende verksamhetsöverlåtelse även kan avse ett moderbolags försäljning av dotterbolagsaktier. Denna slutsats synes även delas av Kammarrätten i Göteborg (dom den 8 november 2010, mål nr 6856-08) och Kammarrätten i Jönköping (bl.a. dom den 20 december 2010, mål nr 786-08) där de skattskyldiga i vissa fall har medgivits avdrag för ingående moms på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet. Vi kan vidare konstatera att Skatteverkets uppfattning att samtliga tjänster som objektivt sett förvärvas för att genomföra en försäljning av aktier i ett dotterbolag har ett direkt och omedelbart samband med den från skatteplikt undantagna aktieförsäljningen inte framgår av Högsta förvaltningsdomstolens praxis (RÅ 2010 ref. 56). Med tanke på det oklara rättsläget bör även fortsättningsvis bedömningar av avdragsrätten ske i varje enskilt fall, och öppna yrkanden till Skatteverket övervägas i syfte att undvika skattetillägg.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
08-520 592 47