Lagrådsremiss från skatteförfarandeutredningen

Skatteförfarandeutredningen lade den 13 januari 2011 fram lagrådsremissen till skatteförfarandelagen, som berör i stort sett hela skatteförfarandet. Syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga skatteförfarandet för att minska den administrativa bördan för såväl skattskyldiga som övriga parter.

Gällande bestämmelser kring skatteförfarandet finns idag huvudsakligen samlade i skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Dessa lagar kompletteras av ett antal mindre lagar som omfattar specifika frågor. Enligt utredningen finns det flera nackdelar med dagens reglering, såsom gränsdragningsproblem mellan lagarna, att bestämmelser som hänger ihop återfinns i olika lagar, samt att bestämmelser med samma innebörd har olika betydelser. Utredningen anser därför att dagens lagstiftning är svår att överblicka, läsa och förstå.

Lösningen på problemen är enligt utredningen att bestämmelserna kring skatteförfarandet sammanförs i en lag, skatteförfarandelagen, samtidigt som de nuvarande lagarna tas bort. Resultatet blir färre bestämmelser och att behovet av hänvisningar mellan lagarna försvinner. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Innehållet i lagrådsremissen skiljer sig inte nämnvärt från slutbetänkande. Förslaget medför följande ändringar i sak:

• Skatterättsnämnderna avskaffas; besluten ska istället fattas av Skatteverkets tjänstemän.
• Reglerna om skattetillägg justeras, bl.a. blir utrymmet för frivillig rättelse större.
• Mervärdesskatten ska inte längre redovisas i självdeklaration, utan alltid i skattedeklaration. Möjligheten för mindre företag att redovisa mervärdesskatt per beskattningsår finns dock kvar.
• Möjligheten att deklarera via deklarationsombud ökar.
• Ersättning för biträdeskostnader ska kunna utgå även om den skattskyldige inte vinner ärendet.
• Generösare anståndsregler avseende inbetalning av skatt införs.
• Nya tider införs för när juridiska personer ska deklarera. Deklarationen ska vara inlämnad senast den första dagen i den sjunde månaden efter beskattningsårets utgång. Förslaget innebär att det nuvarande enda deklarationsdatumet ersätts med fem. Byråanståndet för juridiska personer försvinner. Fysiska personer ska även fortsättningsvis deklarera den 2 maj.

Kommentar
Det finns enligt vår mening klara fördelar med den nya lagen, då det blir lättare för alla parter att hitta bland bestämmelserna om de finns samlade i en lag. Det finns samtidigt en risk för att lagen i sig blir svårtillgänglig, då den består av 72 kapitel och får anses som omfattande. Sammantaget medför lagen inga större materiella förändringar utan innebär främst förenklingar.