Överföring av tjänstebelopp vid intern aktieöverlåtelse

I förhandsbesked som avgjordes av Skatterättsnämnden den 18 januari 2011 besvarades frågan om ett s.k. tjänstebelopp för kapitalvinst på andelar i fåmansföretag som fastställts vid tidigare andelsbyte kan flyttas över till aktierna i det köpande företaget vid en planerad intern aktieöverlåtelse, när även de nya aktierna är kvalificerade.

Aktieägaren A ägde aktier i X AB. Aktierna i X AB hade erhållits genom ett andelsbyte där de A:s avyttrade andelar var kvalificerade. I samband med andelsbytet fastställdes därför ett tjänstebelopp för kapitalvinst och uppskov medgavs med detta belopp. Köpeskillingen vid den interna aktieöverlåtelsen som nu planerades motsvarar A:s anskaffningsvärde och sparat utdelningsutrymme för aktierna i X AB.

Skatterättsnämndens konstaterar att tjänstebeloppet för aktierna i X AB ska flyttas över till de nya aktierna.

Kommentar
Skatterättsnämndens bedömning överensstämmer med vår uppfattning om bestämmelsernas utformning och samverkan. Det ska tilläggas att bestämmelserna om tjänstebelopp för kapitalvinst i princip endast får betydelse om de nya aktierna enbart är “särskilt kvalificerade” pga. det tidigare andelsbytet och inte pga. aktieägarens eller någon närståendes aktivitet i företaget eller något dotterföretag. I dessa fall hindrar bestämmelserna aktierna från att bli okvalificerade till dess tjänstebeloppet skattats av. Tjänstebeloppet utgör i dessa fall ett tak för hur stor del av vinsten/utdelningen som ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Catarina Dreijer

 

Kontakt
Catarina Dreijer
070-383 78 18