Irland inför rapporteringsskyldighet vid skatteupplägg

Det irländska finansdepartementet har godkänt ett förslag om att införa en rapporteringsskyldighet vid transaktioner som kan minska den irländska skattebasen.

Regleringen infördes den 17 januari 2011 och det första rapporteringstillfället till den irländska skattemyndigheten är den 15 april 2011.

Kommentar
Frågan om s.k. disclosure-regler har diskuterats flitigt även i Sverige. Det finns både fördelar och nackdelar med denna typ av regler och en uppenbar nackdel är att informationsflödet till Skatteverket kan öka våldsamt. Ett slags befintligt svenskt disclosure-inslag är skalbolagsdeklarationen men det råder delade meningar om skalbolagsdeklarerandet är en effektiv åtgärd eller inte. Sannolikt kan det vara mer lämpligt att satsa statens resurser på att skapa tydliga och uthålliga skatteregler som minskar gråzonerna.

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68