Skatterättsnämnden lämnar förhandsbesked om ettårsregelns tillämplighet vid vistelse i tredje land – går emot Skatteverket

Enligt Skatterättsnämnden finns det inget krav att en vistelse utomlands under anställning måste äga rum i verksamhetslandet vid tillämpning av ettårsregeln.

I svensk lagstiftning finns regler som innebär att inkomst från en utlandsanställning kan undantas från beskattning i Sverige om vistelsen utomlands överstiger sex månader och inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Det krävs inte att arbetet utförs in samma land, utan endast att beskattning sker i verksamhetslandet. Vidare kan inkomst från en utlandsanställning undantas från beskattning i Sverige om anställningen utomlands överstiger ett år i samma land oavsett om inkomsten beskattas i verksamhetslandet eller ej (ettårsregeln). Kortare avbrott för semester, tjänsteresor eller liknande ska inte påverka reglernas tillämplighet. Den tid som kan tillbringas i Sverige begränsas dock till 72 dagar per år eller sex dagar per hel månad under den tid anställningen varar.

I ett ställningstagande (30 juni 2010) ansåg Skatteverket att varken sexmånaders- eller ettårsregeln kan tillämpas i ett fall där en person är bosatt i ett land men arbetar i ett annat land.

Skatterättsnämnden har nu i ett fall prövat om en person som av säkerhetsskäl är bosatt är Bahrain och dagpendlar till arbetet i Saudiarabien kan undanta tjänsteinkomsten från beskattning i Sverige med stöd av ettårsregeln.

Enligt Skatterättsnämnden kan det av ettårsregeln inte utläsas något krav på att vistelsen utomlands under anställningen måste äga rum i verksamhetslandet.

Med hänsyn därtill och att övriga villkor för ettårsregelns tillämplighet var uppfyllda ansåg Skatterättsnämnden att personen inte var skattskyldig i Sverige för tjänsteinkomsten.

Kommentar
Vi anser att Skatterättsnämndens förhandsbesked är ett steg i rätt riktning avseende tolkningen av sexmånaders- och ettårsregeln. Det visar tydligt att Skatteverket gjort en tolkning av ettårsregeln som inte är förenlig med Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I tidigare nummer av Tax news har vi informerat om Skatteverkets ställningstagande (25 oktober 2010) avseende kortare avbrott för vistelse i Sverige och tredje land vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. Vår uppfattning är att Skatteverket även i detta ställningstagande gjort en tolkning som enligt vår mening står i strid med lagstiftningens ändamål och inte tagit i beaktande lagstiftningens syfte, vilket är att stärka svenska företags konkurrenskraft internationellt och samtidigt underlätta för företag att rekrytera personal till utlandstjänster och skapa förutsebarhet för individer. Vi avvaktar för att se om Skatteverket väljer att överklaga förhandsbeskedet och ser fram emot ytterligare klargörande framöver.

Carl Pihlgren
Magnus Johansson

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22