Ny utredning om företagsbeskattning

Regeringen har tillsatt en utredning (Dir. 2011:1, den 13 januari 2011) med uppdrag att se över företagsbeskattningen, främst för aktiebolag, för att gynna investeringar och skapa fler jobb.

Kommittén ska bland annat undersöka möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn, samt göra villkoren för finansiering med eget kapital och med lånat kapital mer lika. De förslag som kommittén tar fram bör bredda basen för beskattning av företag för att kunna finansiera en sänkning av de skatter som betalas av bolagssektorn. Begränsningar av möjligheten att göra ränteavdrag ska ses över, i syfte att stärka det egna kapitalet samt öka motståndskraften hos företagen och bidra till stabila skatteintäkter.

Kommittén ska även se över möjligheten att införa källskatt på räntebetalningar samt ta fram förslag på regler om detta. Vidare ska reglerna om koncernbidrag samt behovet av reglerna om underprisöverlåtelser utvärderas.

Då regeringen ser det som angeläget att stärka det egna kapitalet i bolagssektorn, ska utredningen, i form av ett delbetänkande, lämna förslag på skatteincitament för att stimulera riskvilligt kapital i januari 2012. I ytterligare ett delbetänkande ska utredningen i oktober 2010 lämna förslag avseende de skattemässiga villkoren för forskning och utveckling (FoU-avdrag). Utredning ska vara klar den 1 november 2013.

Kommentar
I sammanhanget kan nämnas att Skatteverket nyligen kritiserats av aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden för att skapa ett ogynnsamt klimat för riskvilligt kapital. Kritiken framkom i samband med att Skatteverket granskade beskattningen av bl.a. riskkapitalbolaget Nordic Capitals medarbetare med anledning av vinstdelningen i bolagets fonder. Medarbetarna hade redovisat sin del av intäkterna (s.k. carried interest) som överskott av kapital för 25 procents beskattning, medan Skatteverket menade att intäkterna skulle beskattas som inkomst av tjänst, vilket skulle innebära en marginalskattesats på ca 55 procent. Skatteverket förlorade dock tvisten i Skattenämnden och det är i skrivande stund oklart om Skatteverket kommer att driva frågan vidare. Skatteverkets agerande har kritiserats av riskkapitalbolagen, som menar att en beskattning av fonddelägarna i inkomstslaget tjänst kan hota den Sverigebaserade riskkapitalsektorn. Bolagen har föreslagit att frågan behandlas lagstiftningsvägen genom företagsskatteutredningen.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596  87