Förslag om införande av s.k. investeringssparkonto

Regeringen skickade den 9 december ut ett förslag på remiss avseende en ny form av aktie- och fondsparande. Den nya sparformen ska kallas för investeringssparkonto och är tänkt att förenkla sparande för enskilda konsumenter.

Idag ska den som köper och säljer finansiella instrument redovisa varje enskild transaktion i sin deklaration och betala kapitalvinstskatt på vinster. Vidare kan förluster ge skattereduktioner.

Enligt förslaget ska investeringssparkonto beskattas med en schablonberäknad skatt utifrån ett genomsnittligt värde på tillgångarna på kontot som fastställt vid fyra olika tillfällen under året. Detta underlag ska multipliceras med statslåneräntan med ett tillägg om 0,75 procent. Resultatet ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Det är institutet som tillhandahåller investeringssparkontot som ska beräkna och rapportera avkastningen till Skatteverket.

Sparformen avser att minska administrationen för den enskilde då man t.ex. inte behöver betala skatt för varje avyttring. Reglerna är tänkta att träda ikraft den 1 januari 2012.

Kommentar
Utifrån dagens statslåneränta kommer skatten på avkastningen att uppgå till 1,077 procent. För att sparande genom investeringskonto ska vara skattemässigt fördelaktigt jämfört med ”vanligt” aktie- eller fondsparande krävs i princip en avkastning på mer än 3,59 procent.

Vidare kommer sparformen att medföra att man betalar skatt på värdet av sitt innehav, vilket innebär att det uppkommer en skatt även vid en värdenedgång. Vid en ”vanlig” försäljning av värdepapper uppkommer skatt endast om värdet av de finansiella instrumenten har ökat.

Stefan Thelander