Ändrade skatteregler för investeringsfonder till följd av EU-direktiv

Ett nytt EU-direktiv som ska vara infogat i svensk rätt senast den 1 juli 2011 gör det möjligt för svenska fonder att ”flytta ut” ur Sverige genom gränsöverskridande fusioner. Med anledning av direktivet har presenterade Finansdepartementet den 9 december 2010 en promemoria (Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna) avseende beskattningskonsekvenser i samband med gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder.

I promemorian föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. En gränsöverskridande fusion ska inte heller leda till inkomstbeskattning för andelsägarna. Om fusionsvederlag lämnas i pengar ska detta vederlag dock tas upp till beskattning. Är mottagaren begränsat skattskyldig ska vederlaget behandlas som utdelning enligt kupongskattelagen.

Förvaltningsbolag ska vara skyldiga att lämna in en särskild självdeklaration för varje av bolaget förvaltad investeringsfond i Sverige. Kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller avyttring genom inlösen av fondandelar kompletteras så att skyldigheten även omfattar situationen när förvaltaren och investeringsfonden alternativt fondföretaget finns i olika länder. Även skyldigheten för fondbolag att lämna uppgift vid förvaltarregistrering av fondandelar ändras så att skyldigheten omfattar förvaltningsbolag. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Med anledning av EU-direktivet lämnade Finansdepartementet samma dag en separat promemoria (Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och dess delägare), där det föreslås att investeringsfonder befrias från skatteskyldighet för att svenska fonder ska få bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder, samt att det ska bli skattemässigt likvärdigt för fondsparare att investera i svenska och utländska fonder. Den nuvarande skatten föreslås ersättas med en schablonbeskattning av fondandelsägarna (beräknad på en schablonintäkt om 0,4 procent av fondandelens värde vid årets ingång). Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2012. Fondskatteutredningens förslag har kritiserats av bl.a. Fondbolagens förening för att vara krångligt och för att skatten främst drabbar svenska småsparare.

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68