Förhandsbesked om avdrag för pensionskostnader

Skatterättsnämnden meddelade i höstas ett förhandsbesked gällande frågan om pensionspremier som överskrider nivån för högsta möjliga avdrag enligt huvudregeln i 28 kap. 5 § inkomstskattelagen kan anses av uttrycket ”otillräckligt tryggade” och därmed dras av enligt kompletteringsregeln i 28 kap. 7 §.

I 28 kap. 5 § inkomstskattelagen (huvudregeln) sägs att tryggande av pensionsutfästelser som avses i kapitlets 3 § ska dras av som kostnad. Avdraget får dock inte för någon arbetstagare överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp. Enligt 7 § (kompletteringsregeln) ska tryggande av sådana pensionsutfästelser som avses i 3 §, trots vad som sägs i 5 §, dras av som kostnad med ett belopp som motsvarar kostnaden för avtalad pension, om tryggandet föranleds av att ett pensionsavtal ändras vid förtida avgång från anställning eller att ett nytt pensionsavtal ingås i ett sådant fall, eller att pensionsutfästelserna är ”otillräckligt tryggade”.

Frågan i förhandsbeskedet var huruvida kompletteringsregelns uttryck ”otillräckligt tryggade” kan omfatta situationen när en pensionsutfästelse enligt ingånget kollektivavtal tryggas vid utgången av varje månad under vilken intjänandet skett. En förutsättning var att avdraget överskred nivån för högsta möjliga avdrag enligt huvudregeln.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att både lagstiftningens uppbyggnad och uttalanden i förarbetena talade emot att såsom otillräckligt tryggade skulle anses pensionsutfästelser som avsåg tryggande vid utgången av varje månad under vilken intjänandet skett. Skatterättsnämnden påpekade även att en sådan tolkning av avdragsrätten skulle innebära att den avdragsbegränsning som huvudregeln stipulerar i sådana fall skulle sakna betydelse. Således förelåg ej avdragsrätt enligt kompletteringsregeln.

Förhandsbeskedet, som har diarienummer 79-10/D, har överklagats.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520596 87