Kammarrättsdomar om inkomstskattekonsekvenser av återbetalad ingående moms

Kammarrätten i Stockholm fann den 6 december 2010 (mål nr 3059-09) att återbetalad ingående moms ska inkomstbeskattas.

Skatteverket hade under 2006, med anledning av RÅ 2006 ref. 47, återbetalat ingående moms till en stiftelse. Skatteverket ansåg till skillnad från stiftelsen att återbetalningen var inkomstskattepliktig.

Länsrätten ansåg att det i avsaknad av uttryckligt lagstöd saknades förutsättningar att beskatta återbetalningen. Skatteverket överklagade domen, och åberopade Högsta förvaltningsrättens (tidigare Regeringsrätten) dom av den 8 oktober 2010, mål 6456-09, (Tjustbygdens Sparbank AB).

Kammarrätten fann att det följde av den av Skatteverket åberopade domen att en återbetalning av ingående moms ska tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). Denna intäkt ska enligt 14 kap. 2 § IL tas upp som intäkt det beskattningsår som intäkten hänför sig till enligt god redovisningssed. Kammarrätten biföll således Skatteverkets överklagande, vilket innebar att beskattning av återbetalad mervärdesskatt skulle ske återbetalningsåret.

Kommentar
Kammarrättens dom avsåg frågan om det är möjligt att inkomstbeskatta en återbetalning av ingående moms. Kammarrätten har därvid hittat stöd i Högsta förvaltningsrättens dom den 8 oktober 2010, mål nr 6456-09, för att en sådan återbetalning ska kunna inkomstbeskattas. I den domen var emellertid Tjustbygdens Sparbank AB:s förstahandsgrund att grupphuvudmannens inbetalningar till staten var felaktiga betalningar och att den senare återbetalningen från staten till grupphuvudmannen utgjorde en korrigering av denna återbetalning, dvs. inte någon återbetalning av utgående moms, och att en sådan korrigering inte var skattepliktig enligt IL. Sparbankens andrahandsgrund var att om återbetalningen från staten till grupphuvudmannen skulle anses som en återbetalning av moms var detta inte en skattepliktig intäkt hos gruppmedlemmarna eftersom moms i en momspliktig verksamhet varken utgör intäkt eller kostnad i näringsverksamhet och då det saknas lagstöd för att beskatta gruppmedlemmarna.

Högsta förvaltningsrätten prövade i nämnda dom endast sparbankens förstahandsgrund och gjorde då en annan bedömning än sparbanken, och ansåg således att återbetalningen från grupphuvudmannen var inkomstskattepliktig. Detta innebär enligt vår mening att frågan om återbetalning av moms är skattepliktig enligt IL således inte ännu är prövad av Högsta förvaltningsdomstolen. Denna slutsats synes även delas av en annan avdelning  på Kammarrätten i Stockholm i två nyligen avkunnade avgöranden den 9 december 2010, mål nr 7917-09 (Wasa Sakförsäkring Ömsesidigt i likvidation), och 402-09 (Erik Penser Bankaktierbolag). Kammarrätten har i dessa domar inte inkomstbeskattat återbetald ingående moms med stöd av nämnda regeringsrättsdom. Med anledning av frågans betydelse och den olikformiga bedömningen hos en och samma kammarrätt är det enligt vår mening mycket angeläget att Högsta förvaltningsdomstolen snarast klargör rättsläget, och meddelar prövningstillstånd i de domar som överklagas avseende den aktuella frågeställningen.