Tingsrätt ber EU-domstolen om förhandsbesked gällande dubbelbestraffning i skattebrottsmål

Tingsrätten i Haparanda har beslutat att med stöd av EU-fördraget begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen om det svenska förfarandet i skattebrottsmål strider mot EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna samt Europakonventionen, med hänsyn till reglerna om skattetillägg.

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) har tidigare funnit att det svenska förfarandet där såväl skattetillägg som påföljd för skattebrott kan åläggas en enskild avseende samma oriktiga uppgift vid taxeringen inte strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Även Högsta domstolen har kommit till samma slutsats.

Tingsrätten i Haparanda har dock i en pågående domstolsprocess (nr B 550-09) beslutat att efterfråga ett förhandsbesked av EU-domstolen gällande det svenska förfarandet. Tingsrätten vill ha svar på om det svenska förfarandet strider mot Europakonventionen samt EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna vilka innefattar ett förbud mot dubbelbestraffning.

Noterbart är att tingsrättsfallet inte innehåller någon rent unionsrättslig anknytning. En mindre summa mervärdesskatt ligger dock till grund för skattetillägget, varför en EU-rättslig koppling ändå finns (se också mål C-286/94 Garage Molenheide). Tingsrätten synes dock inta ståndpunkten att den konkreta unionsrättsliga kopplingen inte är relevant. Tingsrätten synes mena att svensk straffrätt inte gärna kan tillämpas på ett sätt om det finns en unionsrättslig koppling, och på ett annat sätt om sådan koppling saknas. Enligt tingsrätten tillåter likabehandlingsprincipen inte ett sådant rättsläge, varför EU-domstolen bör besvara frågan oberoende av kopplingen.

Erik Hultman

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68