Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om riskfördelning till aktieägare

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) fastställde den 21 december 2010 (mål nr 2041-10) Skatterättsnämndens förhandsbesked nr 132-09/D. Av förhandsbeskedet följer att konvertibler utgivna av investmentbolags dotterbolag och intressebolag utgör sådan egendom som kan erbjuda aktieägarna riskfördelning.

Med hänsyn till att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2009 ref. 78 förklarat att konvertiblerna utgör värdepapper eller liknande tillgångar och att konvertibler i svenska kronor enligt 48 kap. 2 § inkomstskattelagen omfattas av bestämmelserna om delägarrätter, konstaterade Skatterättsnämnden att de ska utgöra sådan egendom som kan erbjuda aktieägarna riskfördelning enligt 39 kap. 15 § inkomstskattelagen. 

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår Skatterättsnämndens bedömning efter Skatteverkets överklagan.