Högsta förvaltningsdomstolen fastställer avdragsrätt för återlämnade gratisaktier

Aktier som tilldelats gratis i tjänsten och som återlämnas utan vederlag till arbetsgivaren pga. avbruten anställning före viss tidpunkt anses avyttrade för 0 kr. Kapitalförlusten jämfört med det tidigare tjänstebeskattade beloppet är hänförlig till inkomstslaget kapital.

I december 2009 prövade Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) i två mål frågan om när aktier under en s.k. Restricted Stock-plan ska anses förvärvade (RÅ 2009 ref 86 och RÅ 2009 not 206). I båda fallen ansågs aktierna förvärvade vid avtalstidpunkten istället för när förfogandeinskränkningarna som aktierna var behäftade med upphörde. Ett av målen (RÅ 2009 ref. 86) återförvisades till Skatterättsnämnden för behandling av frågan om vilka skattekonsekvenser som uppkommer om aktierna återlämnas utan ersättning pga. att anställningen upphör.

Ledande befattningshavare i en koncern hade blivit tilldelade s.k. gratisaktier i koncernens moderbolag. Gratisaktierna tilldelades på basis av vissa resultatmål under ett kalenderår (intjäningssår). Vid tilldelningen registrerades ett visst antal aktier på den anställdes vp-konto under året efterföljande intjänandeåret. Aktierna gav rätt till utdelning och rösträtt. De anställda fick dock inte överlåta eller förfoga över dem på annat sätt före utgången av andra kalenderåret efter intjänandeåret (kvalifikationstid). Om de anställda lämnade sin anställning var de tvungna att vederlagsfritt återlämna tilldelade aktier.

I förhandsbeskedet (dnr 1-10/D) bedömde Skatterättsnämnden att en följd av att aktierna anses förvärvade i samband med registreringen på avstämningskontot, är att framtida avkastning på dem kommer att vara hänförligt till inkomstslaget kapital. Att de anställda tvingas lämna tillbaka aktierna ska i enlighet med det synsättet ses som en avyttring. Aktierna ska anses avyttrade för 0 kr och en uppkommen kapitalförlust är hänförlig till inkomstslaget kapital.

Målet (nr 4393-10) har nu avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen som gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Kommentar

Effekten av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande är att den anställde gör ett större risktagande vid deltagande i en incitamentsplan som beskattas vid avtalstillfället, eftersom det inte kommer att vara möjligt att yrka avdrag för en förlust i samma inkomstslag som den först beskattades i.

Carl Pihlgren

 

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22