SINK-bestämmelse har ansetts begränsa EU-rättens fria rörlighet för arbetstagare

Enligt SINK-lagen är kostnadsersättningar i form av traktamente och bilersättningar skattepliktiga och ska utgöra underlag för skatteavdrag enligt skattebetalningslagen. Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) fastslår nu att reglerna begränsar EU-rättens fria rörlighet för arbetstagare och därför under vissa omständigheter inte ska tillämpas.

Ett bolag har anställda som är bosatta i Danmark och som beskattas enligt lagen om särskilt inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-lagen). Bolaget har under 2004 betalat ut kostnadsersättningar till de anställda i form av traktamenten och bilersättningar. Ersättningarna översteg inte de schablonbelopp för avdrag som skulle medgetts en obegränsat skattskyldig person som fått motsvarande ersättningar.

Enligt SINK-lagen är inkomst skattepliktig endast om den skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen.

Bolaget yrkade i första hand att lagstiftningen endast tar sikte på inkomst som skulle beskattas hos en obegränsat skattskyldig person och inte om inkomsten är skattpliktig, därmed ska kostnadsersättningarna undantas från SINK-beskattning. Ersättningar enligt schablonbestämda belopp som utgår vid tjänsteresa utgör kostnadsersättningar och inte ersättning för utfört arbete. Bolaget ansåg därför att arbetsgivaravgifter inte ska utgå på sådana ersättningar.

I andra hand yrkade bolaget att reglerna strider mot den fria rörligheten för arbetstagare enligt EU-rätten.

Skatteverket ansåg att lagstiftningen tog sikte på om inkomsten objektivt sett varit skattepliktig eller inte hos en obegränsat skattskyldig person.

Gällande bolagets andrahandsyrkande ansåg Skatteverket att situationerna mellan en i Sverige bosatt person och en utomlands bosatt person inte var jämförbara. Bestämmelserna kan därför enligt Skatteverket inte anses strida mot den fria rörligheten enligt EU-rätten.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inledde med att fastslå att bestämmelsen inte kunde tolkas som så att inkomsten skulle ha varit föremål för faktiskt beskattning. Avsikten har endast varit att undantag sådana inkomster som inte är skattpliktiga för obegränsat skattskyldiga personer. Kostnadsersättningarna är därför skattepliktiga enligt SINK-lagen och ska utgöra underlag för skatteavdrag.

Enligt HFD innebär emellertid den olikabehandling av utomlands bosatta personer, och den sammanhängande skyldigheten för bolaget att göra skatteavdrag för kostnadsersättningar, en begränsning av den fria rörligheten enligt EU-rätten. De aktuella bestämmelserna kan därför inte tillämpas under de förutsättningar som föreligger i målet.

HFD avgjorde samma dag ett mål där bolaget förde talan avseende kostnadsersättningar utbetalade under 2005. Från och med den 1 januari 2005 gäller att personer som beskattas enligt SINK-lagen kan begära att beskattas enligt inkomstskattelagen.

Skatteverket hävdade att denna möjlighet innebär en faktisk möjlighet att få avdrag för kostnader beaktade. Om mottagaren av ersättningen väljer att beskattas enligt inkomstskattelagen så medför detta att skatteavdrag ska göras enligt skattebetalningslagen.

HFD konstaterade att denna valmöjlighet tillkommer arbetstagaren och inte arbetsgivaren och att det redan på denna grund saknas anledning att i detta mål göra någon annan bedömning avseende bolagets skyldighet att göra skatteavdrag från kostnadsersättningar.

Carl Pihlgren

 

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22