Skatteverkets förslag till ny reglering för beskattning av lån

Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag om en ny reglering för beskattning av lån. Skatteverket vill frikoppla de skatterättsliga reglerna från de associationsrättsliga reglerna om förbjudna lån vilka regleras i 21 kap. aktiebolagslagen.

Skatteverket anger i en promemoria (dnr 131 648360-10/113) att man vill ha en lagändring till stånd för att särskilja de skatterättsliga reglerna från de associationsrättsliga reglerna ifråga om förbjudna lån. Motivet för beskattning av lån är att det inte genom lånetransaktioner ska vara möjligt att ta ut medel från ett företag och undgå beskattning av transaktioner som i realiteten utgör utdelning eller lön.

Regleringen har ursprungligen syftat till att motverka lånetransaktioner inom landet men har efter den ökade globaliseringen ändrats så att det i nuläget även föreligger skattemässiga restriktioner för vissa lån mellan svenska och utländska parter.

Dagens skatteregler är huvudsakligen kopplade till associationsrätten med låneförbudsreglerna i aktiebolagslagen som vägledning. För att förenkla dagens system och komma till rätta med systematiska brister anser Skatteverket att de skatterättsliga reglerna bör frikopplas från låneförbudsreglerna i aktiebolagslagen.

Skatteverket menar att de idag gällande reglerna om beskattning av förbjudna lån alltjämnt ska gälla. Dessa regler avses att skatterättsligt utvidgas till att även omfatta lån som lämnas av ekonomiska föreningar där lån till styrelseledamöter och verkställande direktör i den långivande föreningen ska beskattas. Det föreslås även att om ett handelsbolag är låntagare och långivaren är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, ska lånet beskattas hos en fysisk person om denne är delägare i det låntagande handelsbolaget. Detta gäller bara om ett lån skulle ha beskattats hos låntagaren om det istället hade lämnats av ett aktiebolag som är delägare i det långivande handelsbolaget.

Kommentar
Skatteverkets promemoria är endast ett förslag och vi återkommer med närmare beskrivning om regeringen tar fram en proposition.

Stefan Thelander