En ekonomisk förening har ansetts som ett fåmansföretag enligt den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) fastställde den 2 december 2010 i ett förhandsbesked att en ekonomisk förening utgör ett fåmansföretag enligt den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Utdelning ska därmed beskattas i enlighet med bestämmelserna för kvalificerade andelar.

En ekonomisk förening avsåg att lämna en utdelning till sina medlemmar och en av medlemmarna frågade Skatterättsnämnden utdelningen skulle beskattas enligt reglerna för kvalificerade andelar i 57 kap. inkomstskattelagen eller om den s.k. utomståenderegeln skulle gälla.

Föreningen var en kooperativ förening och endast den som var fast anställd i föreningen kunde bli medlem. Föreningen hade 60 medlemmar vilket innebar att andelen för varje medlem understeg 2 procent av samtliga andelar. Skatterättsnämnden hänvisade till den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. inkomstskattelagen i vilken det anges att om flera delägare själva eller genom närstående är verksamma i betydande omfattning i företaget, ska de anses som en enda ägare.

Eftersom verksamheten i föreningen bedrevs av delägarna ansågs dessa vara verksamma i föreningen i betydande omfattning. Föreningen utgjorde därför ett vilket innebär att utdelningen från föreningen ska beskattas i enlighet med bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen, dvs. reglerna för kvalificerade andelar.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens beslut.