Ränteinkomster skattefria för bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningars ränteinkomster som hänför sig till ränta på bankkonto, avräkning i bank och liknande ränteinkomster som kan anses hänförliga till fastighet är skattefria enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten).

Schablonbeskattning av privatbostadsföretag avskaffades genom lagändring som infördes för räkenskapsår som påbörjats efter 31 december 2006. Schablonintäkt ska således ej redovisas och avdrag medges ej för ränteutgifter.

Skatteverket lämnade efter lagändringen ett ställningstagande (dnr 131 673718-07/111) där man angav att andra inkomster såsom ränteinkomster ska vara skattepliktiga för privatbostadsföretag eftersom dessa saknat direkt samband med fastigheten.

Skatterättsnämnden fann i ett förhandsbesked från den 24 april 2009, avseende ränteinkomster i en bostadsrättsförening, att Skatteverkets ställningstagande var korrekt och att inkomster från sparkonto och liknande ska tas upp till beskattning hos bostadsrättsföreningen då dessa inte har direkt samband med fastigheten.

Allmänna ombudet överklagade Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu har tagit ställning i frågan genom dom den 29 december 2010 (målnr 2870-09).

HFD har med ändring av Skatterättsnämndens beslut kommit fram till att de ränteinkomster som bostadsrättsföreningen har erhållit på sparkonto i bank har haft ett sådant samband med fastigheten att inkomsterna är skattefria. HFD anför att man måste göra en bedömning i varje enskilt fall i vad mån ifrågavarande inkomster är hänförliga till fastigheten eller ej.

Kommentar

Domen innebär att bostadsrättsföreningar nu ges en möjlighet att begära omprövning av tidigare års taxeringar i den mån ränteinkomster har tagits upp till beskattning där dessa har ett direkt samband med fastigheten och enligt HFD:s dom bör anses skattefria. Möjligen kommer Skatteverket med ett förnyat ställningstagande med anledning av domen.