Nyheter

 • Transfer Pricing Firm of the Year – igen!

  För sjunde gången, och för andra året i rad, har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”.

 • Förenklad fastighetstaxering för hyreshus och ägarlägenheter

  I höst står alla ägare av hyreshus och ägarlägenheter inför en förenklad fastighetstaxering (FFT22), vilket innebär att alla hyreshus och ägarlägenheter kommer att erhålla nya taxeringsvärden från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare som har digital brevlåda får deklarationen redan den 13 september medan fastighetsägare som saknar digital brevlåda får vänta till den 30 september då den kommer per post. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1 november om man inte blivit beviljad anstånd.

 • Nya regler som träder i kraft i sommar

  I sommar börjar en rad nya lagar och förordningar gälla rörande både skatter och coronarelaterade stöd. Det handlar bland annat om ändring i beräkningen av bilförmånsvärdena, flera nya bestämmelser om lägre arbetsgivaravgifter, ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter samt förlängt hyresstöd. Dessutom kommer beslut om korttidsstöd snart att bli offentliga till skillnad från vad som varit fallet tidigare.

 • HFD utreder frågetecknen om taxeringsvärde för byggnad under ombyggnation

  Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan om hur värdet av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Domstolen kom bland annat fram till att restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen ska beaktas, i de fall då delar av den befintliga byggnaden behålls.

 • Stoppskrivelse mot överlåtelser av underskottsföretag

  De befintliga begränsningarna i att rulla tidigare års underskott framåt är för snäva, anser regeringen efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen behandlat frågan. Förslaget är därför att införa en ny bestämmelse så att det efter en ägarförändring inte ska gå att utnyttja tidigare års underskott, om underskottet kan antas vara det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Detta kan komma att tillämpas på ägarförändringar som skett efter den 10 juni i år.

 • EU-domstolen underkänner svensk momsregel om återbetalning vid avbruten byggnation

  EU-domstolen har nyligen bedömt en specialregel i den svenska momslagen som innebär att rätten till momsavdrag återkallas och att momsen ska återbetalas vid ett och samma tillfälle, om den verksamhet som gett upphov till avdragsrätten inte blir av. Slutsatsen blev att bestämmelsen inte är förenlig med EU:s momsdirektiv, eftersom det är syftet vid inköpstillfället som är avgörande.

 • Förvaltningsrätten om utdelning och korttidsstöd

  Frågan om huruvida det är möjligt för en arbetsgivare att ta emot stöd för korttidsarbete samtidigt som man beslutar om utdelning eller koncernbidrag vållade debatt förra våren när pandemin slog till och åtgärdspaket med stöd till drabbade företag sattes in. Turerna var många men nu har domar från förvaltningsrätten börjat trilla in, och man kan bara konstatera att saken fortfarande inte är klar.

 • The social security agreement between Sweden and Japan

  A social security agreement between Sweden and Japan was signed on 11 April 2019. On 27 May 2021, the Swedish Government announced that they will now submit a legislative bill to the Swedish parliament, proposing to approve the agreement.

 • Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

  Ett socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan skrevs under den 11 april 2019. I ett pressmeddelande den 27 maj 2021 har regeringen meddelat att de nu ska överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet.

 • Förenklad fastighetstaxering 2022

  Under hösten 2021 genomgår hyreshusfastigheter och ägarlägenheter så kallad förenklad fastighetstaxering, vilket innebär att fastigheterna från den 1 januari 2022 kommer att erhålla nya taxeringsvärden. Fastighetsdeklarationerna skickas ut under september och ska, om inget anstånd erhålls, vara inlämnade till Skatteverket senast den 1 november 2021.

 • Justeringar i förslaget om införande av bankskatt

  Finansdepartementet remitterade i höstas ett förslag om att införa en så kallad riskskatt för kreditinstitut. Förslaget möttes av omfattande synpunkter från remissinstanserna, bl.a. Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. Regeringen har nu remitterat en ny promemoria med vissa förändringar i förslaget. Den stora nyheten är att skattebasen för svenska kreditinstitut ska breddas och att skattesatsen sänks från 0,06 procent (för 2022) respektive 0,07 procent (för åren därefter) till 0,05 procent respektive 0,06 procent.

 • Nya regler för fåmansbolag och ägarstiftelser

  Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag. Syftet är att förtydliga rättsläget och förhindra kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.