Nyheter

 • Nya skatteregler till följd av oppositionens budget

  Den senaste veckan har varit historisk i svensk politik då vi fått se vår första kvinnliga statsminister både utses, entledigas, och väljas på nytt. Riksdagen har också röstat emot regeringens budget, till förmån för den som istället föreslagits gemensamt av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så vad innebär detta när det gäller förändringar på skatteområdet inför årsskiftet?

 • Maximera lågbeskattad utdelning – har du tagit rätt lön 2021?

  Nu när kalenderåret 2021 lider mot sitt slut är det en god idé för delägare i fåmansföretag att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning under 2022.

 • The social security agreement between Sweden and Japan

  On 27 October 2021, the Swedish Parliament voted yes to the Government’s proposal to approve the agreement on social security between Sweden and Japan signed on 11 April 2019, as well as the Government’s proposal that the agreement should be incorporated into Swedish law through a special law that will take effect on a date to be set by the Government.

 • Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

  Riksdagen har genom beslut den 27 oktober 2021 sagt ja till regeringens förslag att godkänna avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan som undertecknades den 11 april 2019, samt regeringens förslag att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag som ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

 • HFD om jämkning av tidigare fastighetsägares momsavdrag

  Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att köparen av en fastighet inte kan bli skyldig att återbetala moms via jämkning eftersom avdraget har gjorts av en tidigare ägare, i vart fall så länge ägarbytet inte skett via en verksamhetsöverlåtelse.

 • HFD avslår Skatteverkets yrkande om momsomvärdering av entreprenadtjänst

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen avkunnad dom fastslagit att Skatteverket inte kunnat visa att en entreprenadtjänst har tillhandahållits till ett pris understigande marknadsvärde. Skatteverkets värderingsmodell för fördelning av vinst mellan fastighet (mark) och entreprenad har därför inte kunnat läggas till grund för en omvärdering av beskattningsunderlaget.

 • Tankar kring framtiden för 3:12-reglerna

  Frågan om framtiden för fåmansföretagen berör många och debatteras ofta inom skattepolitiken. Många upplever reglerna som svårtillämpade och krångliga. Det har tagits fram olika förslag till förändringar av regelverket – ett av dessa orsakade till och med en regeringskris för några år sedan. En forskningsrapport författad av nationalekonomen Håkan Selin har nyligen presenterats av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Rapporten ger dels en historik av reglerna, men beskriver också förslag till möjliga alternativa regler. Kanske denna rapport kan inspirera politiken till genomtänkta regelförändringar.

 • Ur höstbudgeten: Ny lag om källskatt på utdelning

  I budgetpropositionen för 2022 som presenterades tidigare i veckan aviserade regeringen att man avser att gå vidare med förslaget på en ny lag om källskatt på utdelning, och att man planerar att återkomma till riksdagen i denna fråga under 2022. Regeringen meddelar dock samtidigt att ikraftträdandet senareläggs 1,5 år jämfört med vad som tidigare föreslagits.

 • Budgetpropositionen för 2022

  Hösten är här, och så även den så kallade höstbudgeten. Magdalena Andersson presenterade i morse sitt budgetförslag för 2022 med fyra fokusområden; klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Vad innebär detta att vi kan förvänta oss på skatteområdet framöver?

 • Transfer Pricing Firm of the Year – igen!

  För sjunde gången, och för andra året i rad, har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”.

 • Förenklad fastighetstaxering för hyreshus och ägarlägenheter

  I höst står alla ägare av hyreshus och ägarlägenheter inför en förenklad fastighetstaxering (FFT22), vilket innebär att alla hyreshus och ägarlägenheter kommer att erhålla nya taxeringsvärden från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare som har digital brevlåda får deklarationen redan den 13 september medan fastighetsägare som saknar digital brevlåda får vänta till den 30 september då den kommer per post. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1 november om man inte blivit beviljad anstånd.

 • Nya regler som träder i kraft i sommar

  I sommar börjar en rad nya lagar och förordningar gälla rörande både skatter och coronarelaterade stöd. Det handlar bland annat om ändring i beräkningen av bilförmånsvärdena, flera nya bestämmelser om lägre arbetsgivaravgifter, ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter samt förlängt hyresstöd. Dessutom kommer beslut om korttidsstöd snart att bli offentliga till skillnad från vad som varit fallet tidigare.