Hem

Läs nyheter inom våra fokusområden.

Та del av senaste nytt och våra analyser.

Aktuellt

 • Förändring i medborgarskapslagen

  Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män avseende att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det även möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

 • Tax Alert: BEPS actions 8-10 avseende bl.a. begreppet risk inom internprissättning

  I utkastet finns förslag till förändringar och tillägg i OECD:s riktlinjer vilka styr när viss riskallokering bör tillåtas eller ej beaktas av länders skattemyndigheter. I fall där armlängdsprincipen bedöms leda till orimliga följder finns även förslag till speciella åtgärder.

 • Tax Alert: BEPS action 4, utkast från OECD för ränteavdragsbegränsningar

  Lämpliga räntebegränsningsreglers utformning tas upp i utkastet. Utgångspunkten för en begränsning bör vara omfattning på räntebetalningar och ej skuldsättning. Om sedan en begränsningsregel ska kopplas till koncernförhållanden och om så vilken tillämplig metod som ska brukas är frågan. I utkastet tas även upp vad som ska ses som ränta och typ av betalningar som ekonomiskt kan jämställas med räntor. Banker exempelvis kommer ej att beröras av räntebegränsningsregler varför denna sektor behöver specifika begränsningsregler. Utkastet är föremål för remissrunda och svar ska ha kommit OECD tillhanda senast 6 februari 2015.

 • Tax Alert: BEPS action 10, utkast från OECD för användande av vinstfördelningsmetod i globala värdekedjor

  Diskussionsutkastet behandlar ett antal typscenarion där det är besvärligt att tillämpa ensidiga internprissättningsmetoder samtidigt som värdeskapandet beaktas. Ett flertal frågor ställs också vilka fokuserar på omständigheter under vilka en vinstfördelningsmetod är tillämplig samt på vilka sätt de parametrar som används att fördela vinster kan anpassa vinsterna och värdeskapandet.

 • Ny transfer pricing undersökning

  Skattemyndigheters transfer pricing – utredningar och revisioner blir globalt mer vidspridda och omfattande.